චම්පිකගේ සහ වජිරගේ පරපූරක ඇස්තමේන්තු හෙටත් එයි

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේදී පරාජයට පත් වූ මහානගර සහ බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ සහ අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂ හෙට පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිත අයවැය තෙවනවර ඡන්ද විමසීමෙන් පසුව අනුමත කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව සභානායක ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල පවසයි.

මෙම අමාත්‍යාංශ දෙක වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 28,000ක් පමණ වන වැය ශීර්ෂ පසුගිය දා පැවැති කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබා ගැනීමට මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර පියවර ගෙන තිබුණේ ය. ඒ අනුව කැබිනට් අනුමැතිය ලද වැය ශීර්ෂ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරි කිරීමට ආණ්ඩුව පියවර ගත් අතර ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තු මුදල් කාරක සභාවේ ද අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor