තමන්ම විදුලිය සපයා ගන්නා සමාගම්වලට ඒකකයකට රු. 36ක ගෙවීමක්

වත්මන් විදුලිබල අර්බුදය හමුවේ තම ව්‍යාපාරික ආයතනවලට අවශ්‍ය විදුලිය එම සමාගම් විසින්ම සපයා ගන්නේ නම් එම ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 36ක් ගෙවීමට ලංවිම තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.
මේ සමග රට පුරා විසිරී ඇති සුළු පරිමාණ හා මධ්‍ය පරිමාණ සූර්යතාප බලාගාරවලින් රුපියල් 16 බැගින් විදුලි එකකයක් මිල දී ගැනීමට ද ලංවිම තීරණය කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor