උත්සව සමය තුළ ආහාර ද්‍රව්‍යයන්ගේ මිල හැසීරීම පිළිබඳ විශ්ලේෂණාත්මක විවරණයක් – ඩබ්.එච්.දුමින්ද ප්‍රියදර්ශන, HARTI

විශේෂයෙන්ම මෙවර උත්සව සමය තුළ පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව ප්‍රධාන ආහාර භෝග රැසක මිල ගණන් පහළ අගයක් ගෙන ඇති අතර මේ සඳහා ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් බලපාන ලදි.

විශේෂයෙන් වර්තමාන කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී.හැරිසන් අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සතිපතා පැවැත්වෙන ජීවන වියදම් අමාත්‍ය කමිටුව හරහා ගනු ලැබූ තීරණ රැසක් මෙම මිල පහළ යාමේ තත්ත්වයට හේතු වූ අතර එය ජනවාරි මස සිට මේ දක්වා සියලු ම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිල පහළ යාමේ තත්ත්වයට සෘජු බලපෑමක් කළ අතර අතර විශේෂයෙන් උත්සව සමය තුළ පාරිභෝගිකයාට එය ඉතා සහනාදයී තත්ත්වයක් වී ඇත.

උද්ධමනයහි හැසිරීම සහ ආහාර උද්ධමනය පහළ යාම

ජනලේඛණ හා සංඛ්‍යාලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලබන උද්ධමන අනුපාතය සලකා බැලීමේ දී මෙම මිල මිල මට්ටම්වල පහළ යාම ඉතා පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙන අතර එය පසුගිය වසරේ පැවති ඉහළ උද්ධමන අගයන් අඛණ්ඩව පහළ යාමේ තත්ත්වයක් 2018 වසරේ ජූලි මස සිට මේ දක්වා වාර්තා වෙමින් පවතී. එනම්, 2018 ජනවාරි මස තුළ 5.8%ක් ව පැවති උද්ධමන අගය 2018 ජූලි මස වන විට 3.4% දක්වා ද ඉන් අනතුරුව එම අගය තවදුරටත් පහළ යාම් වාර්තා වූ අතර එය 2019 පෙබරවාරි මස වන විට 2.4%ක අගයක් දක්වා පහළ ගොස් ඇත. මේ තුළ විශේෂත්වය වන්නේ ආහාර ඛාණ්ඩයන්ගේ උද්ධමනය සැලකිය යුතු මට්ටමකට පහළ ගොස් පැවතීමයි. එනම්, 2018 ජනවාරි මස 9%ක්ව පැවති ආහාර උද්ධමනය 2018 ජූලි මස වන විට 2.4% දක්වා ද මෙම වසරේ ආරම්භයත් සමඟ 2019 ජනවාරි මස එය සෘණ 4.8% දක්වා ද සහ පෙබරවාරි මස වන විට සෘණ 2.9% දක්වා ද පෙර වසරට සාපේක්ෂව පහළ ගොස් තිබීමය. මෙම ඛාණ්ඩය නියෝජනය වන පොල්,සහල් සහ එළවළු මිල ගණන්හි පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු පහළයාමක් සිදුව තිබීම මේ සඳහා මූලිකවම හේතු වී තිබේ.

කෙසේ වුවද ආහාර නොවන ඛාණ්ඩයේ උද්ධමන අගය පෙර වසරට සාපේක්ෂව ඉහළ අගයක පවතී. එනම්, 2018 ජනවාරි මස තුළ ආහාර නොවන ඛාණ්ඩයේ උද්ධමන අගය 4.5%ක් වූ අතර එය මෙම වසරේ ජනවරි මස තුළ 4.4ක් සහ පෙබරවාරි මස වන විට 4.8ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබීමය. විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන,සෞඛ්‍යය,ප්‍රවාහන,මධ්‍යසාර පාන වර්ග.විවිධ භණ්ඩ හා සේවා,විනෝදාත්මක සා සංස්කාතික වැනි අංශයන්හි සිදු වූ සාපේක්ෂ වර්ධනය මෙම ආහාර නොවන ඛාණ්ඩයන් හි සිදු වූ මිල ඉහළ යාම සඳහා හේතු වී ඇත. ඒ අනුව මින් පැහැදිලි වනුයේ රටේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යයන්ගේ මිල මට්ටම් වල සීඝ්‍ර ඉහළයාමක් දක්නට නොමැති බවත් මිල මට්ටම් වල පවතින ඉහළයාම හෙවත් වර්තමානයේ පවතින ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ අගය වන 2.4%ක අගය තුළ ඉහළ දායකත්වයක් ආහාර නොව ඛාණ්ඩය නියෝජනය වන බවයි.

විශේෂයෙන් මෙම උද්ධමන අගය ගණනය කිරීම තුළ ආහාර සහ ආහාර නොවන ඛාණ්ඩය ලෙස ප්‍රධාන වශයෙන් ඛාණ්ඩ දෙකක් නියෝජනය වන අතර මෙහි ආහාර ඛාණ්ඩය තුළ  ඉහළම නියෝජනයක් පවතිනුයේ සහල්, පොල් සහ එළවව යන ප්‍රධාන ආහාර වර්ග තුන වේ. ඒ අනුව මෙම වසර තුළ මේ වන විට මෙම වර්ග තුනෙහිම සැලකිය යුතු මිල මට්ටම් වල පහළයාමක් පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව දැකිය හැකි වන අතර එම මිල පහළයාම එළවළු සඳහා 20%-30% අතර සහ සහල් සඳහා 20%කින් පමණ මෙන්ම පොල් සඳහා 40% කින් ද පමණ වේ.

ජනලේඛණ හා සංඛ්‍යාලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලබන උද්ධමන අනුපාතය සලකා බැලීමේදී මෙම මිල මිල මට්ටම් වල පහළයාම ඉතා පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙන අතර එය පසුගිය වසරේ පැවති ඉහළ උද්ධමන අගයන් අඛණ්ඩව පහළයාමේ තත්ත්වයක් 2018 වසරේ ජූලි මස සිට මේ දක්වා වාර්තා වෙමින් පවතී. එනම්, 2018 ජනවාරි මස තුළ 5.8%ක් ව පැවති උද්ධමන අගය 2018 ජූලි මස වන විට 3.4% දක්වා ද ඉන් අනතුරුව එම අගය තවදුරටත් පහළයාම් වාර්තා වූ අතර එය 2019 පෙබරවාරි මස වන විට 2.4%ක අගයක් දක්වා පහළ ගොස් ඇත. මේ තුළ විශේෂත්වය වන්නේ ආහාර ඛාණ්ඩයන්ගේ උද්ධමනය සැලකිය යුතු මට්ටමකට පහළ ගොස් පැවතීමයි. එනම්, 2018 ජනවාරි මස 9%ක්ව පැවති ආහාර උද්ධමනය 2018 ජූලි මස වන විට 2.4% දක්වා ද මෙම වසරේ ආරම්භයත් සමඟ 2019 ජනවාරි මස එය සෘණ 4.8% දක්වා ද සහ පෙබරවාරි මස වන විට සෘණ 2.9% දක්වා ද පෙර වසරට සාපේක්ෂව පහළ ගොස් තිබීමය. මෙම ඛාණ්ඩය නියෝජනය වන පොල්,සහල් සහ එළවළු මිල ගණන්හි පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු පහළයාමක් සිදුව තිබීම මේ සඳහා මූලිකවම හේතු වී තිබේ.

කෙසේ වුවද ආහාර නොවන ඛාණ්ඩයේ උද්ධමන අගය පෙර වසරට සාපේක්ෂව ඉහළ අගයක පවතී. එනම්, 2018 ජනවාරි මස තුළ ආහාර නොවන ඛාණ්ඩයේ උද්ධමන අගය 4.5%ක් වූ අතර එය මෙම වසරේ ජනවරි මස තුළ 4.4ක් සහ පෙබරවාරි මස වන විට 4.8ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබීමය.

විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන,සෞඛ්‍යය,ප්‍රවාහන,මධ්‍යසාර පාන වර්ග.විවිධ භණ්ඩ හා සේවා,විනෝදාත්මක සා සංස්කාතික වැනි අංශයන්හි සිදු වූ සාපේක්ෂ වර්ධනය මෙම ආහාර නොවන ඛාණ්ඩයන් හි සිදු වූ මිල ඉහළ යාම සඳහා හේතු වී ඇත. ඒ අනුව මින් පැහැදිලි වනුයේ රටේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යයන්ගේ මිල මට්ටම් වල සීඝ්‍ර ඉහළයාමක් දක්නට නොමැති බවත් මිල මට්ටම් වල පවතින ඉහළයාම හෙවත් වර්තමානයේ පවතින ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ අගය වන 2.4%ක අගය තුළ ඉහළ දායකත්වයක් ආහාර නොව ඛාණ්ඩය නියෝජනය වන බවයි. විශේෂයෙන් මෙම උද්ධමන අගය ගණනය කිරීම තුළ ආහාර සහ ආහාර නොවන ඛාණ්ඩය ලෙස ප්‍රධාන වශයෙන් ඛාණ්ඩ දෙකක් නියෝජනය වන අතර මෙහි ආහාර ඛාණ්ඩය තුළ  ඉහළම නියෝජනයක් පවතිනුයේ සහල්, පොල් සහ එළවව යන ප්‍රධාන ආහාර වර්ග තුන වේ. ඒ අනුව මෙම වසර තුළ මේ වන විට මෙම වර්ග තුනෙහිම සැලකිය යුතු මිල මට්ටම් වල පහළයාමක් පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව දැකිය හැකි වන අතර එම මිල පහළයාම එළවළු සඳහා 20%-30% අතර සහ සහල් සඳහා 20%කින් පමණ මෙන්ම පොල් සඳහා 40% කින් ද පමණ වේ.

මෙම සැලකිය යුතු මිල පහළයාමේ තත්ත්වය සෘජුවම වෙළඳපොළ තුළ දැකගත හැකි වන අතරම දැනට පවතින මෙම තත්ත්වය මැයි මස 15 පමණ තෙක් පැවතිය හැකි අතර ඉන්පසු සහල් සහ පොල් වෙළඳපොළ තුළ මිල ඉහළයාමක් අපෙක්ෂා නොකරන අතර එළවළු සඳහා දැනට පවතින සිල්ලර මිල මට්ටම්හි 50 – 75%ක පමණ මිල ඉහළයාමක් අපේක්ෂා කළ හැකිය. මෙම පවතින තත්වය තුළ අප්‍රේල් මස තුළ ද මෙම අගය 3%කට වඩා පහළ අගයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිය. මෙම උද්ධමන අගයන් තුළ ආහාර මෙන්ම ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ මිල මට්ටම් වල ඉහළයාම් ද දක්නට ලැබෙන අතර ආහාර කාණ්ඩය තුල ඉහළ අගයක් ගනු ලබන එළවළු, පොල් සහ සහල් යන අයිතමයන්ගේ මිලෙහි ඇති වූ පහළයාම සෘජුවම ජීවන වියදම් පහළයාමට හේතු වූ අතර ඒ සඳහා කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා පැවති හිතකර කාලගුණික තත්ත්වය විශේෂ හේතුවක් විය. එනම්, අපගේ ප්‍රධාන ආහාර භෝගය වන වී වගාව මෙම කන්නය තුළ අපේක්ෂා කළ ප්‍රමාණයට වඩා ඉහළ ප්‍රමාණයකින් එනම්, ඉලක්කගත බිම් ප්‍රමාණයෙන් 90%කටත් වඩා වැඩියෙන් වගාකළ හැකි වීම විශේෂ තත්වයක් විය. 

සහල් වෙළඳපොළ

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ භෝග පුරෝකථන වාර්තාවන්ට අනුව 2018/19 මාස් කන්නයේ දී  වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 30ක ට අධික අස්වැන්නක් අපේක්ෂා කරන  අතර ඒ අනුව සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 19ක් පමණ ලැබිය හැකි අතර පෙබරවාරි මාසයේ සිට ඉදිරියට මාස දහයක් සදහා මෙම සහල් ප්‍රමාණවත් වේ. ඒ අනුව මෙවර මහ කන්නයෙන්  ලැබෙමින් පවතින  ඉහළ සැපයුමත් සමග ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දැනට පවතින සහල් මිල තව දුරටත් පහළ යාමක් සිදුවිය හැකි අතර දැනට ද පෙර වසරට සාපේක්ෂව නාඩු සහ සම්බා සහල් තොග සහ සිල්ලර මිල ගණන් 10-20% අතර අගයකින් පහළ ගොස් ඇත. ඒ අනුව ඉදිරි උත්සව සමය වන විට දැනට පවතින සහල් මිල තව දුරටත් පහළ යාමක් අපේක්ෂා කරයි. විශේෂයෙන් මෙරට මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් සමග ජීවන වියදම් කමිටු සභාපති සහ ගරු කෘෂිකර්ම ග්‍රාමිය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත්  සංවර්ධන අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා සහ ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා විසින් සිදු කරන ලද සාකච්ජාවක ප්‍රතිඵයක් ලෙස මෙසේ සහල් මිල පහළ දැමීමට එකග වී ඇත. ඒ අනුව ඉදිරි සතිය වන විට කීරි සම්බා හැර අනෙකුත් සියළුම වර්ගයන්හි සහල් රුපියල් 100 ට අඩුවෙන් පැවතිය යුතුය. කෙසේ නමුත්  අනෙකුත් භාණ්ඩ හා සේවාවන් වල මිල මට්ටම් ඉහළ යාමට සාපේක්ෂව සහල් මිල ගණන්හි එතරම් සැලකිය යුතු මිල ඉහළයාමක් දක්නට නොමැත.

එළවළු වෙළෙඳපොළ මිල හැසිරීම

එසේම, අනෙකුත් ප්‍රධානතම භෝග කාණ්ඩය වන එළවළු මිල ද මෙම වසර තුළ පෙර වසරට සාපේක්ෂව 30%-35% අතර අගයකින් පහළයාමේ තත්ත්වයක් වාර්තා වූ අතර මේ සඳහා සෘජුවම බලපෑ හේතු කිහිපයක් ඇත. එනම්, මෙවර කන්නයේ ආරම්භයේ සිට පැවති එළවළු වගාව සඳහා හිතකර කාලගුණික තත්ත්වයක් පැවතීම අපේක්ෂිත නිෂ්පාදනයේ ඉහළයාමට හේතු වූ අතර අසාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයන් කන්නය ආරම්භයේදී ඇති නොවීම වගා හානි පහළ මට්ටමක පැවතීමට හේතු විය. එසේම, අසාමාන්‍ය වර්ෂාවන් නොලැබී යාම තුළ වැඩි සූර්යාලෝකයක් වගාව සඳහා ලැබීම අස්වැන්න ඉහළයාමට තවත් එක් හේතුවක් වේ. එසේම, රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හරහා ගනු ලැබූ විවිධ ක්‍රියාමාර්ග එනම්, ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන්, ගෙවතු වගා වැඩසටහන්, නාගරික කෘෂිකර්මය රාජ්‍ය ආයතනයන් තුළ වගාකිරීමට පෙළඹවීම වැනි තත්ත්වයන් නිසා ද එළවළු සඳහා සැපයුම ඉහළයාමත්, ගෘහස්ථ ඉල්ලුම පහළයාමත් ඒ තුළින් වෙළඳපොළ ඉල්ලුම සහ මිල පහළයාමටත් හේතු වී ඇත. 

මෙම වසර තුළ ද අනෙකුත් සෑම වසරක මෙන් අප්‍රේල් මස 15-25 අතර කාලය තුළ එළවළු තොග ඉහළ මට්ටමෙන් පැමිණීම සියලු තොග සහ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන තුළින් වාර්තා වූ අතර එය තොග මිලෙහි සැලකිය යුතු පහළයාමකට හේතු වූ අතර මෙම තත්ත්වය ද කිසිසේත්ම අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නොවේ. එනම්, උත්සව සමය අවසන් වෙමින් පැවතීමත් සමඟ බොහොමයක් තොග මධ්‍යස්ථාන නිසි පරිදි විවෘතව නොවී පැවතීම සැපයුම් කළමනාකරණය යථා තත්ත්වයට පත් නොවීම, ගැනුම්කරුවන් ප්‍රමාණවත් පරිදි වෙළඳපොළවල් වෙත නොපැමිණිවීම මෙම දින කිහිපය තුළ සිදුවිය හැක. මෙය මෙම තොග මිලෙහි සැලකිය යුතු පහළයාමට හේතු විය හැකි  අතර එය ඉතා කෙටිකාලීන තත්ත්වයකි. කෙසේ වුවද සිල්ලර වෙළඳපොළ තුළ මෙම මිල ගණන්හි අසාමන්‍ය පහළයාමක් කිසිවිටකත් වාර්තා නොවේ. එළවළු වෙළෙඳපොළ නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවීම මේ සඳහා හේතු වේ.

මත්ස්‍ය වෙළඳපොළ මිල ගණන්හි ඉහළයාමක්

කෙසේ වුව ද මත්ස්‍ය වෙළඳපොළ තුළ පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ උත්සව සමය තුළ මිල මට්ටම්හි ඉහළයාමක් පැවතිය හැකි අතර විශේෂයෙන් ටින් මාළු, බිත්තර සහ මාළු මිල ගණන්හි ඉහළ අගයක් පැවතිය හැකිය. එම තත්ත්වය එළඹෙන උත්සව සමය තුළ පමණක් නොව මැයි සහ ජුනි මස තෙක් පැවතිය හැකිය. එනම්, ආනයනික ටින් මාළු සහ මාළු මිල ඉහළයාම සහ බිත්තර නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිත අමු ද්‍රව්‍ය වල මිල ඉහළයාම හේතුවෙන් බිත්තර මිල ඉහළයාම සිදුව තිබීම මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත. එසේම මෙම වර්ගයන්හි මිල ඉහළයාමත් සමඟ සහ ඇතිවිය හැකි ඉහළ ඉල්ලුමත් සමග උත්සව සමය තුළ දැනට පවතින කුකුළු මස් මිල ගණන්හි ද 25%ක පමණ මිල ඉහළයාමක් අපේක්ෂා කළ හැකිය. මේ සඳහා දැනට ද කෙටි කාලීනව ගත හැකි ක්‍රියාමර්ගයක් ලෙස ආනයනික මාළු සඳහා පවතින බදු මුදල මාස තුනක පමණ කාලයක් සඳහා පහත දැමීමට යෝජනා වී ඇති අතර එය මෙම මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන සඳහා පවතින ඉහළ මිල මට්ටම් සුළුවෙන් හෝ පහළයාමට හේතුවක් විය හැකිය.

විශේෂයෙන් මෙම අප්‍රේල් මස 10 වැනි දිනෙන් පසු ධිවර කටයුතු වල නියැලෙන ධිවරයින් සාමාන්‍යයෙන් පෙර වසර වල මෙන් මුහුදුයාම සීමා කරන අතර එම හේතුවෙන් සිදුවන සැපයුම පහළයාම එලඹෙන වෙසක් සමය ද පසුවන තෙක් පවතින අතර ඉන්පසු එළඹෙන කාළගුණික තත්වයන් සමග වාරකන් කාලය එළබීමට නියමිත බැවින් ප්‍රධාන ධීවර කලාපයන්ගෙන් ලැබෙන අස්වැන්න ඉහළයාමක් කිසිසේත්ම අපේක්ෂා කළ නොහැක. ඒ සඳහා මේ වන විටත් ජීවන කමිටුව වෙත ඉදිරිපත්ව ඇති මෙම ආනයනික මාළු සඳහා වන බදු මුදල පහළයාම පාරිභෝගික ජනතාවට කෙටිකාලීනව හොඳ විසඳුමක් විය හැකිය.

අනෙකුත් විශේෂිත කාරණය නම් ආනයනික පාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා ඩොලරයේ අගය සෘජු බලපෑමක් කර ඇති අවස්ථාවක ඇතැම් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සඳහා ලෝක වෙළඳපොළ තුළ පැවති මිල පහළයාමේ තත්ත්වයන් ජීවන වියදම් කමිටුව විසින් සෘජුවම පාරිභෝගිකයාට ලබාදීමට තීරණය කිරීම පාරිභෝගිකයාට ඉතා සහනාදායී තත්ත්වයක් විය. ඒ අනුව, පරිප්පු, සීනි, පිටි, ලොකු ලූනු අර්තාපල්, මුංඇට, වැනි ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිල ඉතා පහළ මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට රජයට හැකිවීම විශේෂ තත්ත්වයක් වේ. පෙර වසරවල  පැවති පාලනය කළ නොහැකි මට්ටමේ මිල මට්ටම් වල ඉහළයාමත් සමඟ මෙම ආහාර ද්‍රව්‍ය පහළ මිලකට ලබාගැනීමට හැකි වීම පාරිභෝගිකයාට උත්සව සමය තුළ ඉතා සහනාදී තත්ත්වයක් විය හැකිය.

විශේෂයෙන්, පරිප්පු, සීනි, සහල්, ලොකු ලුනු, අර්තාපල්, මුං ඇට, ටින්මාලු වැනි අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශය ඒකාබද්ධව දැරිය හැකි තරගකාරී මිලකට අලෙවි කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය කර තිබීම ද ඉතා හොඳ තත්වයක් විය. රාජ්‍ය අංශය සතුව පවතින ලංකා ස.තො.ස වැනි ආයතන මෙම තරඟකාරි පරිසරයට විවෘත කර සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලය තුළ සමාන තත්ත්වයෙන් කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය පරිසරය සැකසීම වෙළඳ අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම සහනාදායී මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයාට භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට කටයුතු සලසා දීම මෙම කාලසීමාව තුළ සිදු කරන ලද ඉතා කාලීන වශයෙන් වැදගත් කටයුත්තක් විය. එය මෙම මිල මට්ටම් වල පසුගිය වසර තුළ පැවති ඉහළයාම් සඳහා එය පාලනය කිරීමට ලංකා ස.තො.ස. ආයතනය වෙත ලබාදුන් අභියෝගයක් විය. එය මැනවින් සිදුකර තිබීම අගය කළ යුතු තත්ත්වයක් විය.

පෙර වසරට සාපේක්ෂව මෙම මිල ගණන්හි පහළයාම ලොකුලූනු, ආනයනික අර්තාපල්, රතු පරිප්පු, කව්පි සඳහා 25%-30% අතර වූ අතර එය එළවළු සඳහා 35%-40% අතර විය. කෙසේ වුවද මේ වන විට මෙවර මහ කන්නයේ අස්වනු 90%ක් පමණ අවසන් වී ඇති අතර එළඹෙන මැයි මස 15ත් ජූලි මස 20ත් අතර කාලසීමාව තුළ දැනට එළවළු සඳහා පවතින පහළ මිල 50%-75% අතර අගයකින් ඉහළයාමක් සිදුවිය හැකි අතර එය අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නොවනු ඇත. කෙසේ වුවද, අනෙකුත් ආහාර ද්‍රව්‍යයන්හි මිල ගණන් සැලකිය යුතු ලෙස කිසිසේත්ම ඉහළයාමක් අපේක්ෂා නොකරන අතර මිල මට්ට්ම්හි මෙම කාලසීමාව තුළ ඉහළයාමක් සිදුවිය හැකි වුවද, එය පෙර වසරට වඩා අඩු අගයක පවතිනු ඇත.

ප්‍රමාණවත් අනයනයක් සිදුව තිබීම

විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර භෝග වර්ගයන් වන අර්තාපල්, ලොකු ලූනු, පරිප්පු, රතු ලූනු සහ සුදුලූනු යන ආනයන තොග මත වෙළඳපොළ මිල තීරණය වන භාණ්ඩයන්හි ප්‍රමාණවත් ආනයනික තොග පැවතීම හේතුවෙන් දැනට පවතින වෙළඳපොළ මිල ගණන්හි කිසිදු අනපේක්ෂිත මිල ඉහළයාමක් අපේක්ෂා කළ නොහැක. එනම්, මෙම වසර තුළ මාර්තු මස 20 වන විට ලොකු ලූනු මෙ.ටොන් 60,000 ක් පමණ සහ අර්තාපල් මෙ.ටොන් 37,000ක් පමණ ද වියළි මිරිස් මෙ.ටො. 12,500ක් පමණ සහ රතු පරිප්පු මෙ.ටොන් 40,000ක් ද සුදු ලූනු මෙ.ටොන් 6,500ක් පමණ ද ආනයනයකොට තිබේ. මෙම ප්‍රමාණය දේශීය පරිභෝජන අවශ්‍යතා සඳහා රටට ප්‍රමාණවත් වන අතර කිසිඳු ආකාරයක අනපේක්ෂිත මිල ඉහළයාමක් සිදුවිය නොහැක. ඒ අනුව මෙම ප්‍රධාන ආහාර භෝගයන්හි උත්සව සමය තුළ පැවතිය හැකි වෙළඳපොළ මිල ගණන් පහත සඳහන් පරිදි පෙන්වා දිය හැකි අතර සියළුම උඩරට වර්ගයන්හි එළවළු කිලෝවක් රුපියල් 200 ක උපරිමයක්  ගත හැකි අතර අනෙකුත් පහතරට එළවළු වර්ගයන් කිලෝවක් රු 200 ට පහත අගයක් ගත හැකිය.

ඩබ්.එච්.දුමින්ද ප්‍රියදර්ශන ජ්‍යේෂ්ඨ පර්යේෂණ නිළධාරි අලෙවි ආහාර ප්‍රතිපත්ති හා කෘෂි ව්‍යාපාර අංශය හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය

Recommended For You

About the Author: Editor