හෙට සිට බෙලිඅත්ත – මරදාන දුම්රිය මගී ධාවනය ඇරඹේ මරදානට 4යි : මාතරට 03යි

හෙට (09 සඳුදා) අභිනවයෙන් දුම්රිය ගමනාගමන කටයුතු ආරම්භ කරන “බෙලිඅත්ත – මාතර” දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය 07ක් මගී ධාවනය සඳහා යොදවා ඇතැයි ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව බෙලිඅත්ත සිට මාතර දක්වා දුම්රිය 03ක් ද බෙලිඅත්ත සිට මරදාන දක්වා දුම්රිය 04ක් ද ධාවනය සඳහා යොදවා ඇත. සෙනසුරාදා දිනවල පමණක් යාපනය සහ වවුනියාව දක්වා දුම්රිය 02ක් ධාවනය කෙරේ. මරදානේ සිට ගමන් ආරම්භ කරන දුම්රිය 06ක ගමනාන්තය බෙලිඅත්ත වන අතර වවුනියාවෙන් ද දුම්රියක් බෙලිඅත්ත බලා ධාවනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භ කරන දුම්රිය පිටත් වන වේලාවන් සහ ගමනාන්තයට ළඟා වන වේලාව පහත දැක්වේ.

බෙත්අත්තෙන් ආරම්භ වන දුම්රිය

පෙ.ව 4.30ට බෙලිඅත්තෙන් ආරම්භ වන 8097 – සාගරිකා දුම්රිය පෙ.ව 11.17ට මරදානට ළඟා වේ.
පෙ.ව 6.30ට බෙලිඅත්තෙන් ආරම්භ වන 8388 දරණ දුම්රිය ප.ව 14.42ට මරදානට ළඟා වේ.
පෙ.ව 5.30ට බෙලිඅත්තෙන් ආරම්භ වන 5087 ගාලු කුමාරි දුම්රිය ප.ව 18.25ට මරදානට ළඟාවේ. මෙම දුම්රිය ධාවනය වන්නේ සෙනසුරාදා දිනවල පමණකි.
පෙ.ව 5.50ට බෙලිඅත්තෙන් ආරම්භ වන 8057 ඒ දරණ දුම්රිය ප.ව 20.04ට මරදානට ළඟා වේ.
පෙ.ව 9.05 බෙලිඅත්තෙන් ආරම්භ වන 8085 රජරට රැජිණ දුම්රිය 13.15ට කොළඹ කොටුවට ළඟාවන අතර 22.15ට වවුනියාවට ළඟා වේ.
13.30ට බෙලිඅත්තෙන් ආරම්භ වන 80951 දරණ දුම්රිය 19.49ට මරදානට ළඟා වේ.
5.30ට බෙලිඅත්තෙන් ආරම්භ වන (සෙනසුරාදා දිනවල පමණි) අංක 8093 දරණ දුම්රිය 08.55ට යාපනයට ළඟා වේ.

බෙලිඅත්තන් අවසන් කරන දුම්රිය

06.30ට මරදානෙන් ආරම්භ කරන අංක 8050 රජරට රැජින දුම්රිය 11.17ට බෙලිඅත්තට ළඟා වේ.
03.30ට වවුනියාවෙන් ආරම්භ කරන අංක 8086 ගාලු කුමාරි දුම්රිය 14.42ට බෙලිඅත්තට ළඟා වේ.
14.15ට මරදානෙන් ආරම්භ කරන අංක 8056 සාගරිකා දුම්රිය 18.25ට බෙලිඅත්තට ළඟා වේ.
16.40ට මරදානෙන් ආරම්භ කරන අංක 8096 දරන දුම්රිය 20.04ට බෙලිඅත්තට ළඟා වේ.
17.50ට මරදානෙන් ආරම්භ කරන අංක 8766 දරන දුම්රිය 22.15ට බෙලිඅත්තට ළඟා වේ.
08.20ට යාපනයෙන් ආරම්භ කරන අංක 8094 දරන දුම්රිය 19.49ට බෙලිඅත්තට ළඟා වේ.

මාතර – බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ නැවතුම් ස්ථාන හයකි. එනම්, මාතර, පිලදූව, වෙහෙරහේන, කැකුණදොර, බඹරැන්ද, වැවුරුකන්නල සහ බෙලිඅත්ත වේ. මෙයින් වෙහෙරහේන සහ පිලදූව උප දුම්රිය ස්ථාන වේ.

බෙලිඅත්ත සිට ගමන් ගාස්තුව

මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ බෙලිඅත්ත සිට මාතර දක්වා පළමු පන්තියේ දුම්රිය ගාස්තුව රුපියල් 120කි. දෙවන පන්තිය රුපියල් 70ක් ද තෙවන පන්තිය රුපියල් 35ක් ද වේ.

බෙලිඅත්ත සිට ගාල්ල දක්වා පළමු (1) පන්තියේ ගාස්තුව රුපියල් 280ක් වන අතර කොළඹ කොටුවට සහ මරදානට රුපියල් 600කි. අනුරාධපුරයට 1060ක් වන අතර වවුනියාවට රුපියල් 1160කි.

බෙලිඅත්තේ සිට ගාල්ල දක්වා දෙවන (02) පන්තියේ ගාස්තුව රුපියල් 160ක් ද, කොළඹ කොටුවට සහ මරදානට රුපියල් 350ක් ද වන අතර අනුරාධපුරයට රුපියල් 620කි. වවුනියාවට රුපියල් 680කි.

බෙලිඅත්තේ සිට ගාල්ල දක්වා තෙවන (3) පන්තියේ ගමන් ගාස්තුව රුපියල් 85ක් වන අතර කොළඹ කොටුව 195ක් සහ මරදාන දක්වා ගමන් ගාස්තුව රුපියල් 200කි. අනුරාධපුරයට රුපියල් 345ක් වන අතර වවුනියාවට රුපියල් 375කි.

Recommended For You

About the Author: Editor