විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවුරුදු සැමරූ අයුරු

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තංගල්ල කාල්ටන් නිවසේ දී තම පවුලේ සාමාජිකයින් සමග සිංහල අලූත් අවුරුද්ද සැමරූ අයුරු

Recommended For You

About the Author: Editor