සුන්දර නුවරඑලිය සැළලිහිණි වසන්තය 2019 මල් ප්‍රදර්ශනය

සුන්දර නුවරඑලිය සැළලිහිණි වසන්තය 2019 මල් ප්‍රදර්ශනය නුවරඑලිය වික්ටෝරියා උද්‍යානයේදී වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.04.18 අද දින විවෘත කෙරිනි.


Recommended For You

About the Author: Editor