කුමණට විවෘත ජීප් රථ තාවකාලිකව තහනම්

පසුගිය දා කම්කරුවෙක් දිවියෙකුගේ පහරදීමට ලක්වීමත් සමග අදාළ සත්ත්වයා නිසි පරිදි හඳුනාගන්නා තෙක් කුමණ අභය භූමියට විවෘත ජීප් රථ ඇතුළු කිරීම තාවකාලිකව තහනම් කිරීමට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කළ ජීප් රථවලට පමණක් අභය භූමියට ඇතුළුවීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇති.

Recommended For You

About the Author: Editor