2019 වර්ෂයේ දෙවන පාසල් වාරය අප්‍රේල් මස 22 වන සඳුදා

2019 වර්ෂයේ රජයේ හා රජයේ අනුමත සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරය අප්‍රේල් මස 22 වන සඳුදායින් ආරම්භ වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor