දෙහිවල සත්ත්ව උද්‍යානය අසල හෝටලයක පිපිරීමක්

මීට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර (ප.ව 2.00ට පමණ) දෙහිවල සත්ත්ව උද්‍යානය අසල හෝටලයක පිපිරීමක් සිදුව ඇතැයි වාර්තා වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor