ශැන්ග‍්‍රි-ලා හෝටලය තාවකාලිකව වසා දමයි

ශ‍්‍රැන්ග‍්‍රි-ලා හෝටලය තාවකාලිකව වසා දැමීමට එහි පාලනාධිකාරිය තීරණය කළ බව ශ‍්‍රැන්ග‍්‍රි-ලා හෝටල් කළමනාකාරීත්වය විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක දැක්වේ.

ශ‍්‍රැන්ග‍්‍රිලා කළමණාකාරීත්වය විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය

Recommended For You

About the Author: Editor