කැබිනට් ආරක්ෂක කමිටුවක්

ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ‘‘කැබිනට් ආරක්ෂක කමිටුවක් ’’ පත් කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor