නැවත දැනුම්දෙ න තුරු ඩ්‍රෝන යානා ගුවන්ගත කිරීම තහනම්

නියමුන් රහිත ගුවන් යානා (ඩ්‍රෝ්න) ගුවන්ගත කිරීම නැවත දැනුම් දෙනතුරු සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් තහනම් කර ඇත.

එම අධිකාරිය විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක මේ බව සඳහන් වේ.

.

Recommended For You

About the Author: Editor