සර්ව ආගමික සහ සර්ව පාක්ෂික සමුළුව හෙට

වර්තමානයේ රට තුල උද්ගතව පවතින තත්වය පිලිබඳව වහාම අව‍ධානය යොමු කිරීම පිණිස ජාතික ආගමික සංහිදියාව සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව විසින් කැඳවනු ලබන සර්ව ආගමික සහ සර්ව පාක්ෂික සමුළුව හෙට (26) පස්වරු 3.00ට  පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා ශාලා අංක 01 හි දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor