කාලගුණ අනාවැකිය: ඉදිරි පැය 24 තුළ සුළි කුනාටු අවදානමක්

2019 අප්‍රේල් මස 26 දින උදෑසන 05.30 ට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලදි.

ගිනිකොණ දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ, ශ්‍රී ලංකාවට ගිනිකොණ දෙසින් පැවති අඩු පීඩන කලාපය, මේ වන විට පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. 2019.04.25 දින රාත්‍රී 08.30වන විට පොතුවිල් සිට ගිනිකොන දෙසින් කි.මී 1050 පමණ දුරින් උතුරු අක්ෂාංශ 01.9 ත් නැගනහිර දේශාංශ 90.10 ත් ආසන්නව ස්ථානගතව පවතී.

මෙම පද්ධතිය ඉදිරි පැය 24 තුලදී ගැඹුරු පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වෙමින් වයඹ දෙසට ගමන් කර, ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරය ආසන්නයෙන්, ගමන් කරමින් සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වේ යයි බලාපොරොත්තු වේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේ සම්බන්ධව නිකුත් කරන ඉදිරි නිවේදන පිලිබඳ අවධානය යොමුකරන ලෙස මහජනතාවගෙන් සහ ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාවගෙන්ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

සබරගමුව, මධ්‍යම,දකුණු, ඌව, බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වල සවස 2.00 න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. ඇතැම්ස්ථානවලට මි.මී.75ක පමණ තරමක තදවර්ෂාපතනයන්ඇතිවිය හැක.

උතුරු සහ නැගෙනහිර වෙරළබඩ ප්‍රදේශ වල උදෑසන කාලයේදීත් වැසි ඇති විය හැක.

ගිගුරුම්සහිතවැසිඇතිවනවිටඑමප්‍රදේශවලතාවකාලිකවතදසුළංඇතිවියහැක. අකුණු මඟින්සිදුවන අනතුරු අවමකරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන්කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය

ගිනිකොණ දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේශ්‍රී ලංකාවට ගිනිකොණ දෙසින් පැවති අඩු පීඩන කලාපයමේ වන විට පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. 2019.04.25 දින රාත්‍රී 08.30වන විට පොතුවිල් සිට ගිනිකොන දෙසින් කි.මී 1050 පමණ දුරින් උතුරු අක්ෂාංශ 01.9 ත් නැගනහිර දේශාංශ 90.1 ත් ආසන්නව ස්ථානගතව පවතී. මෙම පද්ධතිය ඉදිරි පැය 24 තුලදී ගැඹුරු පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වෙමින් වයඹ දෙසට ගමන් කරශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරය ආසන්නයෙන්ගමන් කරමින් සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වේ යයි බලාපොරොත්තු වේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේ සම්බන්ධව නිකුත් කරන ඉදිරි නිවේදන පිලිබඳ අවධානය යොමුකරන ලෙස මහජනතාවගෙන් සහ ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාවගෙන්ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ගාල්ල සිටහම්බන්තොට සහ මඩකලපුව හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වාවෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැනවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන අතර,දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී තැනින් තැනවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

කන්කසන්තුරය සිටත්‍රිකුණාමලයසහ මඩකලපුව හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවලසුළං ඊසාන දෙසින් හමන අතර දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල වල සුළං නිරිත සිට බස්නාහිර දක්වා වන දිශා වලින් හමා එයි.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවලසුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 15-30 පමණ වේ.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව රළු විය හැක.

Recommended For You

About the Author: Editor