බුර්කා Burqa – නිජාබ් Niqab – හිජාබ් Hijab සහ චඩොර් Chador ගැන නිසි පරිදි දැනුවත් වෙමු

Hijab – හිජාබ්
Chador
Niqab
Burqa

ජාතික ආරක්ෂාව සහ සාමය තහවුරු කිරීම සඳහා මුස්ලීම් ජාතික කාන්තාවන් විසින් බහුලව අඳින ඇඳුම් විශේෂ කිහිපයක් තහනම් කරන ලෙස සිංහල සමාජය තුළින් ප‍්‍රබල ඉල්ලීමක් තිබෙනවා. ඒ අතර ඉස්ලාම් විද්වතුන් සහ ආගමික නායකයින් ද ‘‘බුර්කාව’’ ඇඳීමෙන් වළකින ලෙස මුස්ලීම් කාන්තාවන්ගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. මේ අතර ඉස්ලාම් කාන්තාවන් සහ තරුණියන් අතර ජනප‍්‍රිය, ආගමික යැයි සැලකිය හැකි ඇඳුම් තුනක් ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් වෙනවා. ඒ ‘‘බුර්කා’’ ‘‘නිජාබ්’’ සහ ‘‘හිජාබ්’’ ඇඳුම් විශේෂ ත‍්‍රිත්වයයි. ඒ අතර ‘‘චඩොර්’’ නමින් ද ඉස්ලාම් කාත්නාවන් බහුලව අඳින ඇඳුමක් දැකිය හැකියි.

Recommended For You

About the Author: Editor