ශ්‍රී ලංකා මහ බැකුවේ 2018 වසර සදහා වන වාර්ෂික වාර්තාව නිකුත් වෙයි

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 35 වැනි වගන්තියට අනුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ 69 වැනි වාර්ෂික වාර්තාව මහ බැංකු  අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා විසින් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා වෙත පිළිගන්වන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා විසින් 2018 වසර සඳහා වූ වාර්ෂික වාර්තාව ගරු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා වෙත පිළිගැන්වීම. ගරු මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සහ මුදල් මණ්ඩල සාමාජික ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා, සහකාර අධිපතිනි ස්වර්ණා ගුණරත්න මහත්මිය, ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය චන්ද්‍රනාත් අමරසේකර මහතා සහ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය පී.කේ.ජී. හරිශ්චන්ද්‍ර මහතා ද ඉහත ඡායාරූපයේ වෙති

Recommended For You

About the Author: Editor