යුද්ධ හමුදාවට සෙසු නිලයින් බඳවා ගැනීම ඇරඹේ

ශ‍්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ සෙසු නිලයන් සඳහා බඳවා ගැනීම් මේ වන විට ආරම්භ වී ඇතැයි ශ‍්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව දැනුම් දෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor