ප්‍රථම ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය බලපත්‍රය බෙරෙන්ඩිනා ආයතනයට

බෙරෙන්ඩිනා සංවිධානයේ ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය ආයතනය වන බෙරෙන්ඩිනා මයික්‍රෝ ඉන්වෙස්ටිමන්ට් BMIC ආයතනය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය බලපත්‍රය හිමිකර ගැනීමට පසුගියදා සමත් විය. මෙය 2016 අංක 6 දරණ ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් පිරිනමනු ලැබු ප්‍රථම ක්‍ෂුද්‍ර බලපත්‍රයයි.

මේ සමග BMIC ආයතනය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බලපත්‍රලාභී ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය සමාගමක් ලෙස අදාල රෙගුලාසීන්ට යටත්ව ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. මෙම බලපත්‍රය බෙරෙන්ඩිනා ආයතනය කාලයක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වුවක් පමණක් නොව ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය වඩා ඵලදායී සේවාවක් බවට පත් කිරීමට මුළු රටේම ඇති වී තිබු අවශ්‍යතාවයකි.

Recommended For You

About the Author: Editor