පාසල් නිල ඇඳුම් තිලිණපත්වල වලංගු කාලය මැයි 31 දක්වා දීර්ඝ කරයි

2019 වසර වෙනුවෙන් පළමු වසර පාසල් සිසුන් සඳහා මුද්‍රණය කරන ලද පාසල් නිල ඇඳුම් තිලිණපත්වල වලංගු කාලය 2019-04-20 දින දක්වා දීර්ඝ කරන ලද බව දන්වා සිටියත්, පාසල් පටන් ගන්නා දිනය 2019-05-06 දින දක්වා කල්යාම සැලකිල්ලට ගෙන, තිලිණපත්වල වලංගු කාලය 2019-05-31 දක්වා දීර්ඝ කරන ලද බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියයි.

අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක මේ බව සඳහන් වේ

Recommended For You

About the Author: Editor