ජාතිය වසන් කර නම වෙනස් කිරීමට වැට බඳියි

2014 අංක 3 දරන රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්ගේ චක්‍රලේඛය හා 1951 උප්පැන්න මරණ ආඥා පනත බල ගන්වන බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් නිහාල් චතුර ශ්‍රී විතානගේ මහතා පවසයි.

ජාතිය වසන් කෙරෙන පරිදි නම් වෙනස් කිරීම පිළිබඳ පසුගිය වකවානුවේ වාර්තා වීම හේතුවෙන් එවැනි වංචනික ක්‍රියා වැළැක්වීම සඳහා මෙම පියවර ගන්නා බව ද විතානගේ මහතා සඳහන් කළේය.

1951 උප්පැන්න හා මරණ ආඥා පනතේ 27 වැනි වගන්තිය අනුව ඕනෑම අයකුට තම නමත්, අවශ්‍ය නම් වාසගමත් වෙනස් කිරීමට හැකි නමුත්, 2014 අංක 3 චක්‍රලේඛය අනුව ජාතිය වසන් වන පරිදි නම වෙනස් කළ නොහැකි බව පවසන රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා නම් වෙනස් කිරීමේ වත්මන් ක්‍රියාදාමය දැඩි අධීක්ෂණයට ලක් කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බවද සඳහන් කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor