ජාන තාක්ෂණයෙන් සූර්‍ය පැනල නිශ්පාදනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ එකම නිශ්පාදන ආයතනයෙන් තවත් රැකියා අවස්ථා රැසක්

ජපානය විසින් මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කර, ජපාන තාක්ෂනයෙන් සූර්‍ය පැනල නිශ්පාධනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ එකම නිශ්පාදන ආයතනය වන සකුරා සෝලර් ආයතනයෙහි දෙවන වරටත් 40 දෙනෙකු වෙත පත්වීම් ප්‍රධානය කිරීම අද 2019.05.10 දින වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේදී සිදු කෙරිනි.

Recommended For You

About the Author: Editor