රජය හෝ රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු ආකාරයක මාධ්‍ය වාරණයක් පනවා නෑ – රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

රජය හෝ රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු ආකාරයක මාධ්‍ය වාරණයක් පනවා නැතැයි රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියයි.

Recommended For You

About the Author: Editor