බලය පාවිච්චි කිරීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන්ට උපදෙස්

නීතිමය රාමුව තුළ බලය පාවිච්චි කරමින් සිදුවීම් වැළැක්වීමට උපරිම ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා පොලිස් මූලස්ථානයෙන් ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන් බව පොලිස් මූලස්ථානය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor