කාර්මික නිෂ්පාදන 5.7% කින් ඉහළට

2019 වසරේ මුල් කාර්තුවේ නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ, කාර්මික නිෂ්පාදනය 2018 වන කාර්තුවට සාපේක්ෂව 2.2% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

නිෂ්පාදන කර්මාන්තය 2019 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී නිෂ්පාදිතයේ සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන ලදි. රෙදි පිළි නිෂ්පාදනය (8.5%) සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදිත (31.9%) හි නිෂ්පාදනය අඩුවීමක් වාර්තා වී ඇත.

2018 වසරේ එම මාසයට සාපේක්ෂව කාර්මික නිෂ්පාදන පරිමාව 5.7% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ. පාන වර්ග, දුම්කොළ නිෂ්පාදන සහ රෙදිපිළි නිෂ්පාදන ඇතුළු ආහාර නිෂ්පාදන කර්මාන්තය පෙබරවාරි සිට මාර්තු දක්වා ඉහළම ලාභයක් පෙන්නුම් කර ඇත.

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අතර, සිමෙන්ති ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය (18.1%), විදුලි උපකරණ නිෂ්පාදනය (10.5%) සහ රසායනික නිෂ්පාදන (8.0%)’ යන නිෂ්පාදනවල , ඒ ඒ නිෂෟපාදන අගයන් පෙන්නුම් කරන අතර, අනෙකුත් නිෂ්පාදන’ වන (මෝටර් රථ වාහන, ට්‍රේලර්ස් සහ අර්ධ ට්‍රේලර්ස්, ප්‍රවාහන අමුද්‍රව්‍ය , ආභරණ – ( 49.1%) අගයක් ගෙන ඇත.

බොහෝ රටවල්වල ආර්ථික කාර්යසාධනය පිළිබඳ මූලික දර්ශකය IIP වේ. දර්ශක අංක අතීත වර්ධනයන් සාරාංශගත කර පෙන්නුම් කරනු ලබයි. අනාගත ප්‍රවණතා පුරෝකථනය කිරීම සහ සාක්ෂි මත පදනම් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමට මෙම නිෂ්පාදන අගයන් වඩාත් පහසු වේ. කාර්තුමය ජාතික ගිණුම් සකස් කිරීම සඳහා IIP ද වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි.

Recommended For You

About the Author: Editor