රවුෆ් හකීම් කොට්ටාරමුල්ල, තුම්මෝදර සහ පුජ්ජම්පොළ යන ප්‍රදේශයේ සංචාරයක

පසු ගිය දා සිදු වී ඇති වයඹ ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහි ප්‍රහාරවලින් භීතියට පත් වී සිටින ජනතාවගෙන් කරුණු විමසීම, දේපල හානි සහ ආරක්ෂක තත්වය සොයා බැලීම සඳහා නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන ඇමති රවුෆ් හකීම් මහතා කොට්ටාරමුල්ල තුම්මෝදර සහ පුජ්ජම්පොළ යන ප්‍රදේශයේ සංචාරයක නිරත විය.

මෙහි තුම්මෝදර ගම්මානයේ ද ඉතා විශාල ලෙස හානියට ලක් වී ඇති අතර පෞසල් අමීර් යන තැනැත්තා ප්‍රහාරකයන් විසින් ඝාතනය වී ඇත. ඹහුට අයත් නිවාස වැඩ පොළ සහ වාහන ගිනි තබා ඇත.

ඊට අමතරව ප්‍රහාරකයන් විසින් විනාශයට පත්කර ඇති තුම්මෝදර මොදින් ජුම්මා පල්ලිය සහ උමර් පල්ලිය, පුජ්ජම්පොළ ජුම්මා පල්ලිය ද ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් විය. ඒ සමඟ පල්ලි භාරකාර මණ්ඩලයෙන් කරුණු විමසූ ඇමතිතුමා ප්‍රදේශවාසින් හමු වී සාකච්ඡාකිරීමේ දී කලහකාරින් පැමිණි ආකාරය, නිසි ආරක්ෂක පියවර රජයෙන් අවශ්‍ය වේලාවේ ලබා නොදී යනා දී විස්තර ප්‍රාදේශීය ජනතාව විසින් පෙන්වා දෙන ලදි.

එම ප්‍රදේශවල ප්‍රහාරකයන් විසින් විනාශයට පත් කර ඇති නිවාස හා කඩ නිරීක්ෂණය කළ ඇමතිතුමාට කාන්තාවන් පැවසුවේ කලහකාරීන් රන් ආභරණ සහ මුදල් මංකොල්ල කළ බවයි. තවදුරටත් මෙවැනි සිද්ධීන් අනාගතයේදී සිදු නොවීමට වග බලා ගත යුතු බව ඉල්ලා සිටියෝය.

Recommended For You

About the Author: Editor