මේ මොහොතේ ඔබගේ අවධානයට යොමු විය යුතු නීති රෙගුලාසි හා ඊට අදාළ වගන්ති

රට තුළ පවතින වාතාවරණය යටතේ පොදු ජනතාව දැන ගත යුතු නීති, රෙගුලාසි සහ ඊට අදාළ වගන්ති පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් පහත සඳහන් වේ. මෙම නීති රෙගුලාසි සහ ඊට අදාළ වගන්ති පිළිබඳ මනාව දැනුවත් වීම එදිනෙදා ජීවිතයට වඩාත් වැදගත් බව අපගේ අදහසයි.

Recommended For You

About the Author: Editor