2018 දී කෝටි 9290කින් වැඩි වූ රාජ්‍ය ආදායමෙන් වැඩි කොටස සුබසාධන විදයම්වලට

වසර 2017ට වඩා වසර 2018 දී රාජ්‍ය ආදායම රුපියල් බිලියන 92.9කින් හෙවත්
රුපියල් කෝටි 9290කින් වැඩි වී ඇතැයි
ද ඒ හේතුවෙන් 2018 වර්ෂයේදී සුබසාධන විදයම් සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය කිරීමට හැකියාව ලැබුණු බව ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

ඒ් අනුව 2017 වර්ෂයේ වාර්තා වූ රුපියල් බිලියන 1839.6ක් වූ රාජ්‍ය ආදායම ඉක්මවා ගිය රුපියල් බිලියන 1932.5ක ආදායමක් 2018 වර්ෂයේදී වාර්තා වී ඇත.

වසර 2017 රජයේ ආදායම් ලැබුණු ප්‍රධාන මාර්ග වන බදු ආදායම, බදු නොවන ආදායම හා රජයට ලැබුණු ආපසු නොගෙවන ප්‍රදාන යන සියල්ලගේම වැඩිවීමක් වසර 2018 දී දක්නට ලැබෙන බවද මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව වසර 2018දී රජයට ලැබුණු ආදායම රුපියල් බිලියන 1920ක් වී තිබේ. වසර 2017දී රජයට ලැබුණු ආදායම රුපියල් බිලියන 1831.5කි.

වසර 2018දී රජයට ලැබුණු මේ ආදායමින් රුපියල් බිලියන 1712.3 බදු ආදායම් වන අතර රුපියල් බිලියන 207.7 බදු නොවන ආදායම් ලෙස ලැබී තිබුණි. වසර 2017දී රජයට ලැබුණු බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 1670.2කි. බදු නොවන ආදායම රුපියල් බිලියන 161.4කි.

වසර 2018දී රජයට ලැබුණු ප්‍රදානවල වටිනාකම රුපියල් බිලියන 12.5කි. වසර 2017දී එසේ ලැබුණු මුදල රුපියල් බිලියන 8.0ක් විය.

මේ අන්දමට රජයට ලැබුණු ප්‍රදාන වැඩිවීම හා බදු හා බදු නොවන ආදායම් වැඩිවීම වසර 2018දී ඉහළ යෑම නිසා රජයට වැඩි මුදලක් ජනතා සුබ සාධන හා සංවර්ධන වැඩසටහන්වලට යෙදවීමට ද හැකියාව ලැබී තිබේ.

රජය ලබා ගත් ණය සඳහා වාරික හා පොලී ගෙවීම් ඇතුළු රජයේ වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 2693.2ක් වසර 2018 වැය කොට තිබේ. වසර 2017 ඒ සඳහා වැය කොට ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 2573.1ක් වන බව මහ බැංකුව නිකුත් කළ අලුත්ම වාර්තාවක දැක්වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor