වැව් හදන්න කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් මිලියන 6000ක්

වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, කෘෂිමාර්ග සංවර්ධනය හා ඇලවේලි ප්‍රතිසංස්කරණය වෙනුවෙන් 2019 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය රු.මි.6000ක් වෙන්කර ඇතිබව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන , වාරිමාර්ග සහ ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

අනුරාධපුර බටහිර ආසනයේ “සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සියයක්” වැඩසටහන යටතේ ඉදිකරනු ලබන අනුරාධපුර ගල්පාලම අසල පාලම ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණයෙන්  පසුව අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා – අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වැව් 700ක් පමණ මෙම වර්ෂය තුළ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න. ඒ වගේම කුඩා ඇළවේලි, කෘෂිමාර්ග නවීකරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, වව්නියාව, මොනරාගල, කුරුණෑගල ඇතුළු කෘෂිකාර්මික දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට මෙම සංවර්ධන කාර්යයේදී ප්‍රමුඛස්ථානය දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ගිය වසරේදී අපි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 1100ක් පමණ සිදු කළා. මෙවරත් වර්ෂයේ අවසානයට පෙර ගොවීන් බලාපොරොත්තු වන නවීකරණ කටයුතු සිදු කර කෘෂිකර්මාන්තය නගා සිටුවීම උදෙසා මෙම ව්‍යාපෘති ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හරහා සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා යැයි ප්‍රකාශ කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor