හදිසියේ මො.වො 400ක් මිලට ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

රටට අඛණ්ඩ විදුලිබල සැපයුමක් ලබාදීම සඳහා කෙරවළපිටිය හා ගාල්ල බත්තල් බලාගාරවලින් හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමක් සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

ඊයේ රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලය අගමැතිවරයා විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

මේ වන විට විදුලිබල ක්ෂේත‍්‍රයේ උද්ගත වී ඇති තත්ත්වය අනුව රට තුළ අඛණ්ඩව විදුලිබල සැපයුම පවත්වා ගෙන යාම සඳහා හදිසි බලශක්ති මිලදී ගැනීමක් කළ යුතු තත්ත්වයක් ඇති වී ඇති බව අගමැතිවරයාගේ කැබිනට් පත‍්‍රිකාවේ සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව කෙරවලපිටිය බත්තල් බලාගාරයෙන් (මෙ.වො 200) ඒකකයක් රුපියල් 26.20 බැගින් ජූනි මස සිට මාස 06ක කාලයක් සඳහා ද, ගාල්ල බත්තල් බලාගාරයෙන් (මෙ.වො 200) ඒකකයක් රුපියල් 26.20 බැගින් සැප්තැම්බර් මස සිට මාස 09ක කාලයක් විදුලිය මිලදී ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor