හදිසි නීතිය මසකින් දීර්ඝ කරයි

හදිසි නීතිය තවත් මසකින් දීර්ඝ කිරීමට අද පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමි වුණා. ඒ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනය රජය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor