ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉඩම් දත්ත යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක්

කාර්යක්ෂම ඉඩම් කළමනාකරණයක හා ආර්ථිකය සඳහා එහි දායකත්වය පිළිබඳ වැදගත්කම හඳුනාගත්, ආර්ථික සංවර්ධන සහයෝගීතා අරමුදලෙහි (EDCF) රාජ්‍ය නියෝජිතයා වන කොරියාවේ අපනයන-ආනයන බැංකුව (Korea Eximbank), ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් දත්ත යටිතල පහසුකම් ( Land Data Infrastructure (LDI))  සහ ඉඩම් තොරතුරු සේවා පද්ධතියක් (Land Information Service System (LISS)) ස්ථාපනය කිරීම සඳහා, එම බැංකුවේ තාක්ෂණික ආධාර ක්‍රමය යටතේ සම්පූර්ණ ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය සහාය ප්‍රධානයක් ලෙස ලබා දීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

ශක්යතා අධ්‍යයනය ආරම්භය සඳහා ආරම්භක රැස්වීම 2019 මැයි 21 වන දින ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් W.H. කරුණාරත්න මහතා, Korea Eximbank හි කොළඹ නියෝජිත කාර්යාලයේ ප්‍රධාන නියෝජිත ඩෙක්යු පාක් මහතා, මැනුම්පති S.M.P.P. සංගක්කාර මහතා, ශක්යතා අධ්‍යයන කණ්ඩායමේ විශේෂඥයින් සහ අනෙකුත් අදාල ආයතන වල කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වූණි.

මෙම අධ්‍යයනය 2019 ඔක්තෝබර් වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතය. මෙම ශක්යතා අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව, 2019 වර්ෂය ඇතුළත දී මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා EDCF මඟින් මුදල් අනුමත කරගැනීම සලකා බැලීමට කොරියානු රජය අපේක්ෂා කරයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළ හොත්, එමඟින් ඉඩම් කැබලි  LDI සහ LISS තුළට ඇතුළත් කර ගැනීමට හැකි වීම සහ නගර සභා 24 ක් සඳහා ඉඩම් තොරතුරු සේවා පද්ධතිය භාවිතා කරමින් නගර පරිපාලනය කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රජයට හැකි වනු ඇත. එමෙන්ම මෙමඟින් විවිධ පරිශීලකයන් සඳහා ඉඩම් තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය වීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු වීම, National Spatial Data Infrastructure (NSDI) (ජාතික අවකෘශ දත්ත පහසුකම) මඟින් ජාතික අවකෘශ දත්ත වල කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු වීම, ඉඩම් දත්ත භාවිතය උපරිම කිරීම, ඉඩම් හිමිකම් සහ ඉඩම් දීමනා නිකුත් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සහ නගර සභා වල ආදායම ශක්තිමත් වීම සිදු වනු ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor