නෙස්ලේ පවුල් 1000කට පොල් පැළ 5000ක් බෙදයි

නෙස්ලේ පොල් වගා සැලසුම, නව ග්‍රාමීය පවුල් 1,000කට සෙත සලසමින් පොල් පැළ 5,000ක් ලබාදීමෙන් පොල් සැපයුම ආරක්ෂා කරගැනීමටත්, ගොවි ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීමටත් පියවර ගනී.

නෙස්ලේ පොල් වගා සැලසුම තවදුරටත් පුළුල් කරමින් හොරොව්පතාන සහ අරලගංවිල ප්‍රදේශවල නව පොල් ගොවීන් හා වගාකරන්නන් 1,000කට පොල් පැළ 5,000ක් බෙදාදීමට නෙස්ලේ සමාගම කටයුතු කළේය. ඒ සමඟ පොල් පැළ 19,000ක් හා පොල් වගාව සඳහා අවැසි සෙසු සම්පත් හා සහාය ද පිරිනමමින් ක්‍රියාත්මක වන නෙස්ලේ පොල් වගා සැලසුම යටතේ ප්‍රතිලාභ හිමිවන සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික පොල් ගොවි ජාලය 3,000ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබේ.

නෙස්ලේ පොල් වගා සැලසුම හරහා සාම්ප්‍රදායික පොල් වගා බිම් මෙන්ම නව පොල් වගා බිම්වල පොල් වගාව සඳහා ද පහසුකම් සපයයි. ඊට වාරියපොළ, නිකවැරටිය හා රස්නායකපුර වැනි සාම්ප්‍රදායික පොල් ත්‍රිකෝණයට අයත් ප්‍රදේශ මෙන්ම පදවිය, වවුනියාව හා කැබතිගොල්ලෑව වැනි උතුරු මැද පළාතේ ප්‍රදේශ හා යුද ගැටුම් පැවැති උතුරු පළාතේ ප්‍රදේශ ද අයත් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor