රජයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත්කර ගන්නා චක‍්‍රලේඛය නිකුත් වෙයි

2020 වර්ෂයේ රජයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ චක්‍රලේඛය අද‍ (27) නිකුත් කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවිය ( www.moe.gov.lk ) මඟින් බාගත කිරීමට අවකාශ සලසා තිබෙන බව ද එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

2020 වර්ෂයේ දී රජයේ පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට තම දරුවන් ඇතුළත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන දෙමාපියන්/ නිත්යපනුකූල භාරකරුවන් මෙම නිවේදනයේ දැක්වෙන උපදෙස් අනුව හා ලබා දී ඇති ආකෘති පත්‍රයට අනුව සකස් කළ අයඳුම්පත් තමන්ට අදාළ වන පාසල්වල ප්‍රධානීන් වෙත 2019 ජූනි 30 ට ප්‍රථම ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ

Recommended For You

About the Author: Editor