හෙට සිට විදෙස් ගමන් බලපත් ගාස්තු ඉහළට

ජූනි මස 01 වැනිදා සිට විදෙස් ගමන් බලපත් ගාස්තු සංශෝධනය කරන බව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල්වරයාගේ අත්සනින් යුතු මාධ්‍ය නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ 2019 වර්ෂයට අදාළ අයවැය යෝජනා අනුව මෙම පියවර ගත් බවයි.

ඒ අනුව සාමාන්‍ය සේවා ගාස්තුව රුපියල් 3000සිට රුපියල් 3500 දක්වා ද, වයස අවුරුදු 16 ට අඩු දරුවන්ට වසර 03 ක් වලංගු ගමන් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට අයකරන ගාස්තුව රුපියල් 2000 සිට 2500දක්වා ද, එක් දින සේවාව රුපියල් 10,000 සිට 15,000 දක්වා ද, වයස අවුරුදු 16 ට අඩු දරුවන්ට වසර 03 ක් වලංගු ගමන් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට අය කරන ගාස්තුව රුපියල් 5000 සිට 7500 දක්වා ද වෙනස්කම් සිදු කිරීම – එක් වෙනස් කිරීමක් සඳහා රුග 500 සිට 1000 දක්වා ද ඉහළ නංවා ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor