රතන හිමියන්ට සහාය දක්වන ජන ගඟක් නුවරට

පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමියන් ආරම්භ කර ඇති උපවාසයට සහාය දක්වමින් අති විශාල ජනතාවක් මහනුවරට එක්රැස්වී සිටින බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor