පොල් අස්වැන්න සරු සාරයි – පොල්ගෙඩි අපනයනට පැවැති සීමා ලිහිල් කරයි

පොල් ගෙඩි අපනයනය සීමා කරමින් පැවති නීතිරීති ලිහිල් කළ බවත් පොල් වගාකරුවන්ට / අපනයනකරුවන්ට සීමාවකින් තොරව අවශ්‍ය තරම් පොල්ගෙඩි ප‍්‍රමාණයක් අපනයනය කිරීම සඳහා දැන් අවස්ථාව තිබෙන බවත් පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

2019 වර්ෂයේ පොල් ඵලදාය ඉහළ යාම මේ තීරණය සඳහා හේතු වූ බව කියන පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පොල් වගාකරුවාට සාධාරණ මිලක් ලබාදීම සඳහා පොල් වෙන්දේසිය සඳහා රුපියල් 28ක සාධාරණ අවම මිලක් හඳුන්වා දෙන බව ද පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Editor