2020 රජයේ සහ බැංකු නිවාඩු මෙන්න

අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේගුණවර්ධන මහතා විසින් 2020 වසර සඳහා වන රජයේ හා බැංකු නිවාඩු දිනයන් පිළිබඳ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

මෙම අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව 2020 වර්ෂයට අදාළ රජයේ හා බැංකු නිවාඩු දින 26ක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

එම ගැසට් නිවේදනය පහත පළ වෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor