ගැටුම් වාර්තාකරණය ගැන මානව හිමිකම් කොමිෂම පත්තරවලට උගන්වයි

පශ්චාත් පස්කු ඉරිදා පුවත් වාර්තා කිරීමේදී මුද්‍රිත මාධ්‍ය විසින් අනුගමනය කළ යුතු නිර්ණායකයන් ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් සියලූ මුද්‍රිත ජනමාධ්‍ය වෙත යොමුකර තිබේ.

එම නිවේදනය පහත සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor