කොමර්ෂල් බැංකුව LankaPay-JCB කාඩ්පත් පිළිගනී

ජාතික කාඩ්පත් වැඩසටහන යටතේ නිකුත් කර තිබෙන LankaPay-JCB (ජපාන ණය කාර්යංශය සන්නාමකරණය කර තිබෙන කාඩ්පත් තමන්ගේ පොයින්ට්- ඔෆ්- සේල් (POS යන්ත්‍ර ජාලය මගින් පිළිගන්නා ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු බැංකු කිහිපය අතරට කොමර්ෂල් බැංකුව පත්වී තිබේ.

කොමර්ෂල් බැංකුව සහ LankaPay Common POS Switch පද්ධතිය එක්කිරීමෙන් පසුව ජපානයෙන් බිහිවූ එකම අන්තර්ජාතික ගෙවීමේ සන්නාමය වන JCB සමඟ දේශීය බැංකු විසින් නිකුත් කර තිබෙන LankaPay-JCB සම සන්නාමකරණය කළ කාඩ්පත් සහ ජාත්‍යන්තරව නිකුත් කර තිබෙන JCB කාඩ්පත් කොමර්ෂල් බැංකුවේ POS යන්ත්‍ර ජාලය මගින් පිළිගන්නා බව බැංකුව සඳහන් කරයි.

මේ අනුව, ඉදිරියේදී LankaPay-JCB සම සන්නාමකරණය කළ කාඩ්පත් සහ JCB කාඩ්පත් හිමියන්ට ශ්‍රී ලංකාව තුළදී ස්පර්ශයෙන් සහ ස්පර්ශයෙන් තොරව කොමර්ෂල් බැංකුවේ POS උපකරණ මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ අවස්ථාව හිමිවේ. කොමර්ෂල් බැංකුවේ පොයින්ට්- ඔෆ්- සේල් POS යන්තරනු මගින් මේ වනවිට වීසා, මාස්ටර්කාඩ් සහ යුනියන්පේ කාඩ්පත් පිළිගන්නා අතර QR කේතය පදනම් කරගත් වීචැට් පේ සහ අලිපේ සේවාද ලබාදෙයි. මේ අනුව, එක් පද්ධතියක් මගින් වැඩි ගෙවීම් නාලිකා ප්‍රමාණයක් කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් සිය පාරිභෝගිකයින්ට ලබාදී තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor