ශ‍්‍රී ලංකාවට ලෝක බැංකුවෙන් ප‍්‍රමෝෂන් එකක්

2019 වසරේ ජුලි 01 දා වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 4060ක් බවට පත්වීම සමග ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මැදි ආදායම් ලබන රටක් ලෙස ශ්‍රේණිගත කිරීමට ලෝක බැංකුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ ලෝක බැංකුව නිකුත් කළ නවතම ලෝකයේ රටවල් ආදායම අනුව කාණ්ඩ කිරීම යටතේයි. ලෝක බැංකුව විසින් ලෝකයේ රටවල් ප්‍රධාන කාණ්ඩ හතරක් යටතේ ශ්‍රේණි ගත කරන අතර ඒවා වන්නේ, ඉහළ, ඉහළ මැදි ආදායම්, පහළ මැදි ආදායම් හා පහළ ආදායම් ලබන රටවල් ලෙසියි.

2018 වසරේ ජුලි 01 දා ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 3840ක් වූ අතර ලෝක බංකුව විසින් ශ‍්‍රී ලංකා පහළ මැදි ආදායම් ලබන රටක් ලෙස වර්ගීකරණය කළා.

ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව කොසෝවෝ, ජොර්ජියා යන රටවල් පහළ මැදි ආදායම් ලබන රටවල් වල සිට ඉහළ  මැදි ආදායම් ලබන රටවල් දක්වා ඉහළට ගිය අතර ආජන්ටිනාව ඉහළ ආදායම් ලබන රටක සිට පහළ මැදි ආදායම් ලබන රටක් දක්වා පහළටත් සිම්බාබ්වේ පහළ ආදායම් ලබන රටක සිට පහළ මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට වර්ධනය වුණා.

Recommended For You

About the Author: Editor