ශ‍්‍රාවස්ත‍ි මාධ්‍ය කතා ගැන කතානායක මාධ්‍ය ඒකකයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

කොළඹ 07 ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්‍දු මාවතේ පිහිටි, පාර්ලිමේන්තුව සතු, ශ්‍රාවස්ති මන්දිරය පිළිබඳව පසුගිය දිනවල ඇතැම් මාධ්‍යයන්හි පළ වූ වාර්තා පිළිබඳව අපගේ අවධානය යොමු වී ඇති බැවින් අදාල පරිශ්‍රයේ වත්මන් තත්ත්‍වය පිළිබඳව කරුණු පැහැදිළි කිරීම පහත දක්වා ඇත.

1.     පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිල නිවාස වශයෙන් පරිහරණය සඳහා මාදිවෙල නිල නිවාස සංකීර්ණය ලබාදීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රාවස්ති මන්දිර පරිශ්‍රය 1994-06-29 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගන්නා ලද තීරණය ප්‍රකාර රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට භාර දී ඇත.

2.     අනතුරුව, 1995-02-01 දින සිට බස්නාහිර පළාත් සභාවේ පරිහරණය සඳහා ලබා දී තිබුණි.

3.     එම පළාත් සභාව සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම නිසා 2018 වර්ෂයේ ජුලි මාසයේ 01 වැනි දින සිට  නොවැම්බර් මාසයේ 15 වැනි දින දක්වා කාලය තුළ දී, බස්නාහිර පළාත් සභාව විසින් එම පරිශ්‍රයෙන් ඉවත්ව යාම, පියවරෙන් පියවර සිදු කරන ලදී.

4.     එම පරිශ්‍රයේ පිහිටි ගොඩනැගිලි කිහිපයක් අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය සඳහා ලබාදීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කළ අතර  උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සංවර්ධනය සදහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය සහ අතුරුදන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය යන ආයතන විසින් ද, මෙම පරිශ්‍රයේ පිහිටි ගොඩනැගිලි තාවකාලික පරිහරණය සඳහා ඉල්ලා සිටින ලදී.

5.     එකී අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය හා අනෙකුත් ඉල්ලීම් සළකා බැලීමෙන් අනතුරුව,  ශ්‍රාවස්ති මන්දිරයේ පිහිටි ගොඩනැගිලි තාවකාලික පරිහරණය සඳහා

  i.        අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය

 ii.        උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සංවර්ධනය සදහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය සහ

iii.        අතුරුදන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය යන ආයතන වෙත ලබාදීමට ද,  iv.        බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ලේකම්ගේ නිල නිවස ලෙස  පරිහරණය කරමින් තිබුණු ගොඩනැගිල්ල පාර්ලිමේන්තුව වෙත රඳවාගැනීමට ද,

2018 අගෝස්තු මස 23 දින පැවැති පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල උපදේශක කාරක සභාව විසින් තීරණය කරන ලදී.

6.     අනතුරුව, උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සංවර්ධනය සදහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය වෙත වෙන් කරන ලද ගොඩනැගිලි අනවශ්‍ය බැව් එම බලකාය විසින් දන්වන ලද අතර අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය වෙත වෙන් කරන ලද ගොඩනැගිලි හැරුණු විට සෙසු ගොඩනැගිලි සියල්ල ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත ලබාදෙන මෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ද, ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

7.     ඒ අනුව, ශේෂව තිබුණු ගොඩනැගිලි ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත ලබාදීමට තීරණය කරන ලදී.

8.     පළාත් සභාවේ ලේකම් විසින් නිල නිවස වශයෙන් පරිහරණය කරමින් තිබුණු එම පරිශ්‍රය තුළ පිහිටි නිවස පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයාගේ පරිහරණය සඳහා වෙන් කරන ලද අතර එය කිසිසේත් නව ඉදිකිරීමක් නොවේ. ගරා වැටෙමින්  පැවැති පැරණි නිවස අවශ්‍ය පරිදි අළුත්වැඩියා කටයුතු පමණක් සිදු කරමින් පවතී.

9.     දැනට මෙම ගොඩනැගිලි සියල්ලම, රජයේ ආයතන විසින් පරිහරණය කරනු ලබන අතර ඒමගින් විශාල මුදලක් ඉතිරි කරගැනීමට රජයට හැකි වී ඇත.

10.  මෙම ගොඩනැගිලි ඉහත කී ආයතන වෙත ලබාදී ඇත්තේ එම ආයතන සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මෙහෙයවීමෙන් ඉදිකෙරමින් පවතින නව ගොඩනැගිලි වල කටයුතු නිම වන තෙක්  තාවකාලික පරිහරණය සඳහා පමනි

11.  මෙහි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය වශයෙන් පවතින  වැදගත්කම සළකා ප්‍රතිසංස්කරණ / අලුත්වැඩියා කටයුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමින් ඉටු කිරීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සහයෝගය ලබාගැනීමට ද, අවශ්‍ය පියවර ගෙන  ඇති  අතර, ඊට අදාල සාකච්ඡා වට  කිහිපයක්  පවත්වා  ඇත.

12.  ශ්‍රාවස්ති පරිශ්‍රයේ පිහිටි ගොඩනැගිලි සම්බන්ධව විපක්‍ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා,පා.ම. සහ ගරු දිනේශ් ගුණවර්ධන මහතා, පා.ම. විසින් 2019-ජුනි මස 27 වැනි දින පැවැති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ දී අදහස් පල කරන ලද අතර වත්මන් තත්ත්‍වය  පිළිබදව කාරක සභාවේ ලේකම් විසින් කරුණු පැහැදිළි කරන ලදී.

13.  කෙසේ වෙතත් මෙම ගොඩනැගිල්ල එහි පෞරාණික වටිනාකම රැකෙන අයුරින් ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුත්තේ කෙසේ ද යන්න සහ එය වඩාත් ඵළදායක ලෙස භාවියට ගත යුත්තේ කෙසේ ද යන කරුණු පිළීබඳව අවධානය යොමු කර අදාල යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා

·       ගරු නියෝජ්‍ය කථානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්‍වයෙන් සහ සියළු පක්‍ෂ නියෝජනය වන පරිදි,

   i. සභානායක ගරු ලක‍්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ii.  විපක්‍ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා iii.  විදුලිබල, බල ශක්ති හ සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා iv. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු දිනේශ් ගුණවර්ධන මහතා v. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා සහ  vi.        පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා යන පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන්ගේ සහභාගීත්‍වය සහිත,

“ශ්‍රාවස්ති මන්දිරයේ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අධ්‍යයනය කර වාර්තා කිරීම සඳහා වන කමිටුව” ගරු කථානායකතුමා විසින් පත් කරන ලදී.

14.  2019-07-08 වැනි දින පෙ.ව. 10.00ට ශ්‍රාවස්ති පරිශ්‍රයේ දී, එම කමිටුව රැස්වීමට නියමිතය.

කථානායක මාධ්‍ය  අංශය 

Recommended For You

About the Author: Editor