ජල අභිමානී මාතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන ආරම්භ කෙරේ

ජල අභිමානි ජාතික ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ මාතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන් මාලාව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරේ.

පානීය ජල ගැටලුවට මුහුණ පා ඇති දිවයින පුරා ගම් 1000ක ජනතාවට ජලය ලබා දීම අදාළ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන අතර ඒ සඳහා මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තෝරාගෙන ගම් සංඛ්‍යාව 21ක්. ඉන් ගම් හතරක ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් (06) සිදු කෙරිණි.  

රුපියල් මිලියන 15.64ක වියදමෙන් ඉදිකෙරෙන පිටබැද්දර, මහපොතුවිල ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය, රුපියල් මිලියන 8.49ක වියදමෙන් ඉදිකෙරෙන කොටපොල  ළිඳගාවහේන ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය, රුපියල් මිලියන 24.41ක වියදමෙන් ඉදිකෙරෙන සීනිපැල්ල බමුණුගම ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය සහ රුපියල් මිලියන 14.55ක වියදමෙන් ඉදිකෙරෙන මුලටියන බටදොළ ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම අද සිදු විය. මෙම ව්‍යාපෘති ආරම්ක කිරීම සඳහා වන චෙක්පත් ප්‍රදානය කිරීමට මුදල් අමාත්‍යවරයා අතින් සිදු කෙරිණි. මෙම ව්‍යාපෘති සියල්ල මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මස 31 වැනි දාට පෙර ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතය.

Recommended For You

About the Author: Editor