වනසත්ත්ව හානි අවම කර ගැනීමේ සැලසුම ක‍්‍රියාවට නංවන්න ප‍්‍රතිපාදන ලැබේ

වන සතුන්ගෙන් කෘෂිකාර්මික බෝග වගාවන් සඳහා සිදුවන හානි නිසා මතුවන ගැටලූ අවම කිරීම සම්බන්ධයෙන් තිරසර වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම සඳහා අදාළ රාජ්‍ය ආයතනවල නියෝජනයෙන් කමිටුවක් ස්ථාපිත කරන ලදි.

එම කමිටුව විසින් වස සත්ව හානි අවම කිරීම සඳහා ක‍්‍රියාත්මක සැලැස්මක් කෙටුම්පත් කරනු ලැබ ඇත. එම සැලැස්ම ක‍්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රතිපාදන වෙන්කර ගැනීම පිණිස කෘෂිකර්ම ඇමති පී. හැරිසන් මහතා අද (8) කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor