මාර්ග පද්ධතියේ දියුණුවට ADB වැඩි වැඩියෙන් ණය

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් මෙරට මාර්ග පද්ධතියේ වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා ලබාදෙන ණය මුදල් වැඩි කර ඇතැයි එහි මෙරට සිටින නේවාසික අධ්‍යක්ෂිකා ආචාර්ය ශ්‍රී වි‍ඩෝවතී මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

වසර 1966 සිට මේ දක්වා වසර 53ක කාලය තුළ මෙරට විවිධ ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධනය ණය ආධාර සැපයූ ආසියානු බැංකුව මෑතක සිට මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ලබාදෙන ණය මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි කළ බව එහි නේවාසික අධ්‍යක්ෂිකාව සඳහන් කළාය.

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන, ප්‍රතිසංස්කරණ, සෞඛ්‍ය අංශ නවෝදය හා ග්‍රාමීය විදුලිබල, පානීය ජල සම්පාදන හා පරිසර සංරක්ෂණය වැනි විෂයන්ට වැඩි වැඩියෙන් ණය මුදල් ලබා දුන් බැංකුව ඉදිරි කාලයේදී මාර්ග පද්ධතියේ දියුණුවට වැඩි මුදලක් ලබාදීමට තීරණය කළ බවද ඇය කීවාය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සාමාජියික දියුණුවට මාර්ග පද්ධතියේ වැඩි දියුණු කිරීම් ඉවහල් වේ. ඒ අනුව මහාමාර්ග, දුම්රිය මාර්ග හා අධිවේගී මාර්ග දියුණුවට බැංකුව ණය මුදල් ලබා දෙන බවද විඩෝවතී මහත්මිය කීවාය.

Recommended For You

About the Author: Editor