අපනයන ආදායම ඉහළට

මහ බැංකුවේ දත්ත වලට අනුව, අපනයන 4% කින් ඩොලර් මිලියන 961 ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර ආනයන 3.9% කින් හෙවත් ඩොලර් බිලියන 1.7 ක් දක්වා තිබේ.

මේ හේතුවෙන් වෙළෙඳ හිඟය ඩොලර් මිලියන 933 සිට ඩොලර් මිලියන 823 දක්වා අඩුවිතිබේ. 2019 පළමු කාර්තුවේදී ජංගම ගිණුමේඩොලර් මිලියන 423 ක අතිරික්තයක් වාර්තා වූ අතර එය 2018 වර්ෂයේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදය තුළ පැවති ඩොලර් මිලියන 587 ක හිඟයට සාපේක්ෂව වෙළෙඳ හිඟය තරමක් දුරට හැකිලීමක් සිදුවී තිබේ.

රටේ දළ නිල සංචිතය 2019 මැයි මස අවසන් වන විට ඩොලර් බිලියන 6.7 ක් වූ අතර එය මාස 3.9 ක ආනයනවලට සමාන විය. පසුව, ඩොලර් බිලියන 2 ක ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කරයේ (ISB) ආදායම සමඟ දළ නිල සංචිතය 2019 ජුනි මස අවසන් වන විට ඩොලර් බිලියන 8.9 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ.

අපනයන ඉහළ යාමේ සහ ආනයන අඩුවීමේ ඒකාබද්ධ බලපෑම හේතුවෙන් 2018 මැයි මාසයට සාපේක්ෂව වෙළෙඳ ගිණුමේ හිඟය 2018 මැයි මාසයේදී සැලකිය යුතු ලෙස අඩු විය. මේ අතර, සමුච්චිත පදනමක් මත, වෙළඳ ගිණුමේ හිඟය 2018 පළමු කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව 2019 මුල් මාස පහ තුළ ඩොලර් මිලියන 1,633 කින් ඩොලර් මිලියන 3,281 ක් දක්වා හැකිලී ගියේය.

Recommended For You

About the Author: Editor