ශිෂ්‍යත්වය අගෝස්තු 04 – AL අගෝස්තු 05

2019 පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2019 අගෝස්තු මස 04 වැනි දින ද අපොස උසස් පෙළ විභාගය අගෝස්තු මස 05 දින සිට අගෝස්තු 31 දක්වා ද පැවැත්වීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සියලු කටයුතු යොදා ඇත.

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් සිසුන් 255,529ක් ද, දෙමළ මාධ්‍යයෙන් සිසුන් 83,840ක් ද මෙවර විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට නියමිත අතර සමස්ත අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව 339,369කි. මධ්‍යස්ථාන 2995ක මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වේ.

උසස් පෙළ විභාගය සඳහා මෙවර නව විෂය නිර්දේශය යටතේ අයදුම්කරුවන් 198,229ක් ද, පැරණි විෂය නිර්දේශය යටතේ අයදුම්කරුවන් 139,475ක් ද පෙනී සිටින අතර සමස්ත අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව 337,704කි. මධ්‍යස්ථාන 2678ක දී මෙවර උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor