සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සැළසුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක් අවශ්‍ය නොවන බව සෞඛ්‍ය ඇමැති රාජිත සේනාරත්න පවසයි

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැළසුම්) තනතුරක් ඇතිකිරිම පිළිබදව දැනුම්දීමක් ලැබී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.  

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කරනු ලබන්නේ දැනටමත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැළසුම්) තනතුරක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් යටතේ ඇති බවත්, සෞඛ්‍ය සැළසුම් හා පරිපාලනය ඉතා හොදින් සිදුවන බව යි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සැළසුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙකු අවශ්‍ය බවට කිසිදු දැනුම් දීමක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් සිදු කොට නොමැති බවත්, එම පත්කිරීමට එරෙහිව දැඩිලෙස විරුද්ධ වන බවත්, එයට එරෙහිව ගත හැකි සෑම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම ගන්නා බවත්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර සිටියි.

Recommended For You

About the Author: Editor