කෘෂි ව්‍යවසායකයන් සඳහා ‘රන් අස්වැන්නෙන්’ මිලියන 5 සිට 750ක් දක්වා ණය

Enterprise Sri Lanka වැඩසටහන යටතේ කෘෂි ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන ව්‍යවසායකයන් දිරිගැන්වීම සඳහා හඳුන්වාදී ඇති ප්‍රමුඛතම ණය යෝජනා ක්‍රමයක් වන රන් අස්වැන්න ණය යෝජනා ක්‍රමයේ පළමු කාණ්ඩය යටතේ සුළු පරිමාණ ගොවීන් හා ගොවි සංවිධාන, විසිතුරු මල් වගාකරුවන් සහ විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාවේ නියැලෙන්නන්ට සිය කර්මාන්තය දියුණු කර ගැනීමට රුපියල් මිලියන 5ක උපරිම සීමාවකට අනුව ණය දීම සිදුකරයි. මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය කාණ්ඩ තුනක් යටතේ සිදු කෙරේ.

දෙවන කාණ්ඩය යටතේ කෘෂි හා මත්ස්‍ය සැකසුම් සහ නවීන පහසුකම් සහිත බහුදින යාත්‍රා ලබා ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක උපරිමයකට යටත්ව ණය ලබා දෙන අතර, වාණිජ කර්මාන්තයේ යෙදෙන සමාගම් සඳහා ‍රුපියල් මිලියන 750ක් දක්වා විශාල ණය පහසුකම් ලබාදීම තුන්වන කාණ්ඩය යටතේ සිදුකෙරේ.

සෑම ප්‍රතිලාභියකුටම වසරක සහන කාලයක් ද ඇතුළුව වසර හතක් ඇතුළත දී මෙම ණය මුදල් පියවීමට අවස්ථාව ලබාදී ඇත.

ලංකා, මහජන, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන, ශ්‍රී ලංකා ඉතිරි කිරීමේ, ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන, හැටන් නැෂනල්, සෙලාන්, සම්පත්, කොමර්ෂල්, ඩී.එෆ්.සී.සී., පෑන් ඒෂියා, රාජ්‍ය උකස් සහ ආයෝජන, කාගිල්ස්, නිවාස සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව, යූනියන්, ජාතික ඉතිරි කිරීමේ සහ අමානා යන බැංකු හරහා ණය ලබා ගැනීමට මෙම කේෂ්ත්‍රයේ යෙදෙන සෑම ව්‍යවසායකුටම අවස්ථාව හිමිවේ.

Recommended For You

About the Author: Editor