පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී බඳවා ගැනීම: ගැසට් නිවේදනය 8/23දා

අයඳුම්පත් online මගින් පමණයි

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ 2019 වර්ෂය සඳහා පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනි තනතුරට අභ්‍යාසලාභීන් 850ක් පමණ බඳවාගැනීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය 2019-08-23 දින ප‍්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතය.

මෙම තනතුර සඳහා 2015, 2016 සහ 2017 යන වර්ෂවල දී අ.පො.ස (උ.පෙ) විභාගයෙන් ඡීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, කෘෂි විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව යන විෂයන් අතරින් විෂයන් 03ක් එක්වරක දී සමත්වූවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීමට නියමිතය.

මෙවර විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් (online) අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු බැවින් ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය www.health.gov.lk ඔස්සේ අයදුම්කළ යුතුය.

Recommended For You

About the Author: Editor