කොටස් මිල දර්ශක අගය ඉහළ­ට

පසුගිය සතිය අවසානයේදී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 5,943.11 ලෙස සටහන් විය. මෙය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කල 0.82% වැඩිවීමකි.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි ලැයිස්තුගත සමාගම් අතුරින් විශාලත්වය, ද්‍රවශීලතාවය සහ මුල්‍යකමය හැකියාවන් පදනම් කරගත් කොටස් 20ක් අන්තර්ඟතවන S&P SL 20 මිල දර්ශක අගය පසුගිය සතියේ ඒකක 2,955.37ලෙස සටහන් විය. මෙය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කල 1.67% වැඩිවීමකි.

සතිය තුල වෙළෙඳපොළෙ ගනුදෙනු තුලින් සටහන් වූ පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 3.18 ලෙස සටහන් විය.

සතිය තුල සටහන් වූ විදේශ ආයෝජන සලකා බැලු විට විදේශ මිලදි ගැනීම් රුපියල් බිලියන 0.37ලෙස සටහන් විය. විදේශ විකිණීම් රුපියල් බිලියන 0.46ලෙස සටහන් විය.

සතිය තුල මිල ගණන්වල ඉහළම වර්ධනයක් සටහන් කල කොටස් වූයේ 1)C M Holdings

2) Tess Agro නිෂ්ඡන්ද කොටස්3) Colombo Land & Development4) Lucky Lanka Milk Processing Company5) Lankem Development

සතිය තුල මිල ගණන්වල පහළ වර්ධනයක් සටහන් කල කොටස් වූයේ1)Indo Malay

2)Beruwala Resorts 3) Nation Lanka Finance4) Radiant Gems International 5) Anilana Hotels & Properties

Recommended For You

About the Author: Editor